Privacyverklaring

Privacyverklaring van Rikolto België vzw (Vredeseilanden)

Rikolto vzw (Vredeseilanden) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om te onderstrepen dat wij met respect omgaan met de gegevens van onze donateurs, deelnemers en andere sympathisanten. Wij geven ze niet door aan derden, tenzij dat tijdelijk en strikt omschreven in een verwerkingsovereenkomst, nodig is voor het uitvoeren van een noodzakelijk proces. Personen blijven steeds eigenaar van hun eigen gegevens in onze databank. Wij registreren ze, enerzijds met het oog op relevante communicatie, anderzijds voor een correcte verwerking van giften, deelname e.a. overeenkomsten en noodzakelijke bedrijfsprocessen.

Wij moedigen iedereen aan om hun gegevens bij ons op te vragen, na te kijken en te verbeteren indien nodig. Dit kan ten allen tijde via dit formulier of door contact op te nemen met verwerkingsverantwoordelijke Esther Goris.

Rikolto België vzw
t.a.v. Esther Goris
Blijde Inkomstraat 50, 3000 Leuven
esther.goris [at] rikolto.org 016 74 50 31

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Rikolto België vzw (Vredeseilanden) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij trachten bovendien permanent te verbeteren en bij te sturen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van noodzakelijke processen die we zelf niet kunnen uitvoeren;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rikolto België vzw (Vredeseilanden) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rikolto België vzw t.a.v. Annelies Adam Blijde Inkomstraat 50 3000 Leuven annelies.adam [at] rikolto.org 016 74 50 32

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Rikolto België vzw (Vredeseilanden) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Rikolto België vzw (Vredeseilanden): op grond van uitvoering van een overeenkomst
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid: op grond van wettelijke verplichtingen (bv. Met het oog op het afleveren van fiscale attesten)
 • Voor sensibilisering en informatie van de eigen achterban: op grond van een gerechtvaardigd belang nl. het voortbestaan van de organisatie (realisatie inhoudelijke en financiële doelstellingen)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Communicatievoorkeuren
 • Financiële gegevens i.h.k.v. een gift
 • Andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzorgen van postmailings
 • de opslag van onze data.
 • het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van onze communicatie met onze achterban

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Rikolto België vzw (Vredeseilanden) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ook ten allen tijde uw communicatievoorkeuren beheren en aanpassen. Neem hiervoor contact op met Esther Goris:

Rikolto België vzw
t.a.v. Esther Goris
Blijde Inkomstraat 50, 3000 Leuven
esther.goris [at] rikolto.org
016 74 50 31

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Om dat te meten, gebruiken wij Google Analytics. Op rikolto.be worden analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je activteiten op onze website niet persoonlijk tot bij jou herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat er occasioneel aankondigingen over campagnes en webartikels van Rikolto kunnen weergegeven worden op uw Facebook-feed. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Rikolto België vzw (Vredeseilanden) kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 17 november 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.